(+92) 021-36366335
info@shaheedfoundation.org
R 1130/20, F.B Area,
Karachi, Pakistan
(+92) 0344-7424333
(+92) 0344-2201111
Online 24/7
shaheedfoundation.org
Shaheed Name Father Name Shahdat Date
SHAHID ALIMUHAMMAD BAKSH07 Aug 2007
SAHIB JAN MUHAMMAD JAN05 Aug 2007
LAL KHANSARDAR BAKSH30 Sep 2005
MAZHAR ABBASMUHAMMAD RAMZAN30 Sep 2006
GHULAM QASIM SOONA KHAN20 Oct 2006
SYED GHULAM ABBAS SHAHSYED MUSTAFA SHAH30 Oct 2008
WAHAB ALIMEHAR HUSSAIN11 Apr 2009
HABIB SHAH QURESHIQURESHI NAJEEB SHAH10 Jan 2009
QABOOL HUSSAINSYED MANZOOR HUSSAIN SHAH07 Oct 2006
GHULAM YASEENRAB NAWAZ01 Jan 2004
KHIZER HAYAT KHANHAJI AALAM KHAN - LATE04 Feb 2009
ZAFAR ALIGHULAM BASHIR03 Mar 2013
MANSOOR ALI SHAHGUL HUSSAIN SHAH19 Jan 2014
MEHRAN ALIMANZOOR HUSSAIN29 Dec 2013
SHOUKAT HUSSAINHUSSAIN BAKSH11 Mar 2014
Advanced Search (By Categories)